INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY W ZSTM CZERWIEC/LIPIEC 2020

 1. Zdający zgłaszają się na egzamin z danego przedmiotu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem, co najmniej pół godziny przed terminem rozpoczęcia się egzaminu, przed wejściem do szkoły zgodnie z harmonogramem w tabeli. Przed budynkiem szkoły zachowują bezpieczną odległość. Do momentu zajęcia miejsca przy stoliku w sali mają zasłonięte usta i nos.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itd. W razie konieczności zostawiają rzeczy osobiste poza salą egzaminacyjną w wyznaczonych salach 7, 20 lub 35.
 5. Pół godziny przed wyznaczoną porą rozpoczęcia egzaminu nauczyciele przy wejściach do szkoły odczytują listy i wpuszczają po 1 zdającym co 20 sekund.
 6. Zdający wchodząc do sali egzaminacyjnej podpisuje się na wykazie zdających własnym długopisem, oraz zajmuje miejsce wylosowane przez członka ZN.
 7. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis lub pióro), linijka, cyrkiel, kalkulator itd. (zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE) Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Na salę egzaminacyjną zdający może wnieść małą butelkę wody.
 8. Zasłanianie twarzy obowiązuje zdających zgodnie z wytycznymi MEN, CKE i GIS. https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
 9. Przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego po otrzymaniu arkusza zdający ma obowiązek zapoznać się z instrukcją na 1 stronie arkusza, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, oraz zakodować arkusz.
 10. W czasie trwania egzaminu zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący Zespołu Nadzorującego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach pozwolić na opuszczenie sali. Zdający zgłasza potrzebę opuszczenia sali przez podniesienie ręki. Fakt opuszczenia sali przez zdającego oraz czas nieobecności odnotowuje się w protokole. Uczeń, który wychodzi z sali pozostawia na stoliku zamknięty arkusz egzaminacyjny. Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.
 11. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, albo wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów, albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego przewodniczący SZE (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego pracę i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.
 12. Zdający, który zakończył pracę przed upływem ustalonego czasu zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań zdający odkładają swoje prace na brzeg stolika i czekają aż członkowie ZN odbiorą je.