SZCZEGÓŁOWA KLAUZULA INFORMACYJNA - NAUCZANIE ZDALNE

Przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców /opiekunów prawnych  w celu nauczania zdalnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz. U. UE L 119, poz. 1, ze zm.) informujemy, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) ( Dz. U. UE L 119, poz. 1, ze zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem  Danych Osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 90 15, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji podstawy programowej w wykonywaniu prowadzenia  nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych  jest  art.6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), w związku z art. 30 b, c  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz.1148, z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz. U. z 2020 r., poz. 492) i rozporządzenie ,,w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” (Dz. U. z 2020 r., poz. 493)
 5. Zakres danych osobowych uczniów i ich rodziców dla potrze zdalnego nauczania obejmuje: imię (imiona), nazwisko, adres poczty e-mail, nr telefonu, nazwę środka komunikacji elektronicznej
 6. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa instytucjom czy podmiotom i tylko w dozwolonym prawnie zakresie
 7. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania  Placówki w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej oraz przez czas wynikający z przepisów dziedzinowych
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarza, a także  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych za niezgodne z prawem ich przetwarzanie
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
 10. Dane osobowe  nie będą przetwarzane poza UE.
 11. Podanie danych osobowych jest wymagane w/w Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zajęć prowadzonych w formie nauczania zdalnego

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem ochrony danych została wyznaczona pani Ewa Bundyra. Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.