OGŁOSZENIE: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU

Ogłoszenie nr 592510-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.

Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim: Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego do nauki jazdy, w ramach realizacji projektu "Kompetencje w zawodzie drogą do kariery" nr: 91/RPLU.12.04.00-06-0040/16-00, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje”.

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 ROK

Środa 15.02.2017

ZS.4-26.3.2017

Zamawiający: Zespół Szkól Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Żwirki i Wigury 7, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2017.