KIERUNEK TECHNIK ELEKTRYK W ZSNR 4 OBJĘTY PATRONATEM PGE

Z inicjatywy i wsparcia Pana Tomasza Zielińskiego – Posła na Sejm RP w dniu 7 marca 2019 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość. Zawarte porozumienie zobowiązuje Strony do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce, a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizacja porozumienia będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, staże i praktyki oraz wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcanie młodzieży do wyboru zawodów technicznych.
Porozumienie podpisali: Janusz Joniec – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim i Andrzej Olborski – Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Odział w Zamościu. Ponadto udział w spotkaniu wzięli Poseł Tomasz Zieliński, Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Dyrektor Delegatury KO w Zamościu Monika Żur i Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Tomaszowskiego Mariusz Kobiałka.

UMOWA PATRONACKA

16 listopada 2017 roku została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego Panem Januszem Jońcem, a firmą  Roztocze Z.U.P. Roman Rak reprezentowaną przez Pana Romana Raka – Właściciela. Celem współpracy jest kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz bardzo dobre przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej.
Roztocze Z.U.P. obejmuje swoim patronatem klasy kształcące uczniów w zawodach: technik mechanik - specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających.
Uwzględniając możliwości i oczekiwania Strony zaproponowały formy współpracy:

 1. współorganizowanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zależności od potrzeb i możliwości Roztocze Z.U.P.,
 2. organizowanie stażu dla najlepszych uczniów,
 3. współorganizowanie wycieczek zawodowych,
 4. udział uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych,
 5. możliwość ubiegania się o pracę przez absolwentów,
 6. wzajemne promowanie kształcenia w zawodach: technik mechanik - specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających,
 7. doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w zakresie niezbędnym do kształcenia w zawodach: technik mechanik - specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających,
 8. udostępnianie materiałów dydaktycznych,
 9.  udostępnienie pomieszczeń i sal dydaktycznych,
 10. mieszczanie informacji o Patronacie na stronie internetowej Szkoły oraz stronie Roztocze Z.U.P.,
 11. wypłacanie stypendium motywacyjnego dla najlepszych uczniów.


Po uroczystym podpisaniu umowy 18 uczniów z Klas Patronackich otrzymało stypendia ufundowane przez Pana Romana Raka. Dyplomy zostały wręczone przez Pana Romana Raka – Właściciela i Pana Jerzego Wereszczaka – Wicestarostę Tomaszowskiego. Pan Roman Rak ufundował trzy nagrody specjalne dla wyróżniających się uczniów.