NASZA SZKOŁA

Nasza szkoła istnieje od 1946 roku, dlatego możemy poszczycić się długoletnimi tradycjami dydaktyczno-wychowawczymi.
W 2006 roku obchodziliśmy 60 lecie działalności edukacyjnej w środowisku lokalnym.
Swoim uczniom szkoła oferuje wysoki poziom nauczania dzięki wykwalifikowanej kadrze, dostępowi do pomocy naukowych, dobrym warunkom lokalowym i możliwości uczestniczenia w wybranych zajęciach pozalekcyjnych.
Samorząd Uczniowski ma znaczący wpływ na wydarzenia szkolne, organizuje liczne imprezy i zbiórki charytatywne, które stały się już tradycją szkoły.
W naszej szkole aktywnie działa Rzecznik Praw Ucznia a nasi uczniowie zawsze mogą liczyć na pomoc nauczycieli i pani pedagog.

 


 

 

W skład Zespołu Szkół Nr 4 wchodzą:

 • warsztaty szkolne,
 • "Sokolnia" - sala gimnastyczna o długoletnich tradycjach sportowych wraz z przyległymi obiektami sportowymi.

 

Posiadamy:

 • bibliotekę - szeroki wybór lektur,
 • czytelnię - dostępne encyklopedie, słowniki, aktualne i archiwalne czasopisma z różnych dziedzin,
 • sale komputerowe z dostępem do internetu,
 • pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe do przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
 • gabinet dentystyczny,
 • gabinet pomocy przedlekarskiej.


Nasi uczniowie od wielu lat odnoszą sukcesy uczestnicząc i zajmując czołowe miejsca w olimpiadach ogólnopolskich i wojewódzkich min.:

 • Ogólnopolska Olimpiada  Techniki Samochodowej,
 • "Euroelektra" Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny,
 • Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem",
 • Konkurs "Polska w NATO",
 • Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK,
 • Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej,

oraz chętnie biorą udział w wielu innych konkursach przedmiotowych.

Swoim uczniom zapewniamy rozwój intelektualny i społeczny przez możliwość uczestniczenia w rożnych formach zajęć pozalekcyjnych.

 • możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim,
 • pracę społeczną w radiowęźle szkolnym (którym opiekują się uczniowie),
 • zajęcia fakultatywne dla klas maturalnych,
 • naukę jazdy przygotowującą do uzyskania prawa jazdy kategorii B,
 • możliwość uczestniczenia w konkursach i olimpiadach na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
 • Szkolne Koło Teatralne i Koło Pięknego Języka,
 • Klub Turystyczno-Krajoznawczy,
 • Szkolne Koło Informatyczne,
 • Szkolne Koło Sportowe,
 • Szkolne Koło Astronomiczne,
 • Szkolny Klub Europejski,
 • SKS, TUKS "Sokół Mechanik".

 

Do tradycji szkolnych należą takie wydarzenia jak:

 • Jasełka Szkolne,
 • Ferie z bezpiecznym Internetem,
 • Ferie na sportowo,
 • Szkolny Dzień Sportu.

PATRON

 

Patron Zespołu Szkół Nr 4 Jarosław Dąbrowski (1836 r. - 1871 r.)


 
 
 
 
Nasza szkoła obrała na swego patrona jednego z wielkich patriotów i działacza niepodległościowego, oficera carskiego, generała i głównodowodzącego wojsk Komuny Paryskiej  gen. Jarosława Dąbrowskiego. Nadanie imienia naszej szkole miało miejsce w 1976 r. Oto krótka informacja o naszym patronie.

Jarosław Dąbrowski przydomek Żądło, pseudonim Łokietek, urodził się 13 listopada 1836 roku w Żytomierzu w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan. W 1845 roku został wysłany do Korpusu Kadetów w Brześciu nad Bugiem. W 1853 roku przeniósł się do Korpusu Kadetów w Petersburgu, który ukończył w 1855 uzyskując stopień chorążego. Następnie przez cztery lata służył w wojsku rosyjskim walcząc z powstańcami czeczeńskimi na Kaukazie. Następnie od 1859 do 1861 roku studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu po ukończeniu, której otrzymał stopień kapitana. W 1862 został kapitanem kwatermistrzem w VI Dywizji Piechoty stacjonującej w Warszawie.

Współpracował z Komitetem Oficerów Rosyjskich. Jako działacz stronnictwa "czerwonych" rozbudował tę organizację. Był faktycznym organizatorem Komitetu Centralnego Narodowego. Planował wystąpienie rewolucyjne na 14 lipca 1862 r. w ścisłym porozumieniu z konspiracyjnymi organizacjami oficerów rosyjskich w Królestwie Polskim. Plan Dąbrowskiego nie zyskał uznania wśród „białych” i nie doszedł do skutku. Wkrótce potem Rosjanie rozbili spiski wśród żołnierzy rosyjskich. Dąbrowski został aresztowany 14 sierpnia 1862 po denuncjacji Polaka Alfa Wrześniowskiego, członka świty wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza. 10 listopada 1864 roku Dąbrowski został skazany na 15 lat katorgi. W drodze na Sybir zbiegł z więzienia przejściowego w Moskwie i od 1865 przebywał na emigracji we Francji. W 1871 r. był dowódcą 11 Legionu Gwardii Narodowej oraz oddziałów broniących w Neuilly przeprawy przez Sekwanę. Stał na czele armii Frontu Zachodniego nad Sekwaną, następnie w dniu 5 maja został mianowany naczelnym wodzem całości wojsk Komuny. Zginął na barykadzie w dniu 23 maja 1871 przy ul. Myrhaw w pobliżu Montmartre w czasie obrony Paryża i został pochowany na cmentarzu Pere Lachaise. Jarosław Dąbrowski oraz Walery Antoni Wróblewski byli jedynymi oficerami Komuny o wyższych kwalifikacjach wojskowych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii jego imię nosiły polskie oddziały wojskowe tzw. Dąbrowszczacy.

Portret Jarosława Dąbrowskiego widniał na banknocie 200-złotowym, wprowadzonym do obiegu w 1976 roku a wycofanym w czasie denominacji w 1995 r.
Tekst opracowała:  Maria Latos

HISTORIA SZKOŁY

Powstanie szkoły łączy się z bardo trudnym okresem lat 1945-46. Ministerstwo oświaty spoczywało wówczas w rękach pana Wycecha. Szefem Departamentu Szkół Zawodowych w Kuratorium Okręgu Szkół Lubelskich był inż. Szrot. Powstawały wtedy Szkoły Dokształcające Zawodowe, które miały kształcić młodzież robotniczą i chłopską do 18 roku życia. Jedną z takich szkół była Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Tomaszowie Lubelskim, dzisiejszy Zespół Szkół Mechanicznych im. Jarosława Dąbrowskiego.

 

 


Uczennice podczas pochodu pierwszomajowego - 1948 r.Oficjalnie zaczęła istnieć 31 stycznia 1946 roku - z chwilą mianowania przez Kuratora Okręgu Szkół Lubelskich pana Józefa Szmidta na kierownika szkoły. Naukę rozpoczęto 1 marca 1946 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych. Pierwszymi nauczycielami byli:

 • Pan Franciszek Bartłomowicz - nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących
 • Pani Zenobia Smołowa - nauczycielka przedmiotów zawodowych
 • Ksiądz Czesław Kosmala - nauczyciel religii.

 

W następnym roku szkolnym ilość młodzieży podwoiła się ( 3 odziały - 80 osób ), przybyło kilku nauczycieli i poważnym utrudnieniem stał się brak własnego budynku szkolnego, pracownicy szkoły prowadzą walkę o odpowiednią siedzibę. Ostatecznie w lutym 1947 roku przydzielono szkole lokal o pięciu izbach przy ulicy Mickiewicz 2. W marcu tegoż roku szkoła zostaje przemianowana na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.

W roku szkolnym 1948/49 dyrekcja przenosi naukę do państwowego Gimnazjum, a w budynku przy Mickiewicza pozostaje kancelaria i pracownia krawiecka. Pierwsza wizytacja szkoły dokonana przez Pana Zienkiewicza w marcu 1949 zakończyła się uznaniem dla grona nauczycielskiego i dyrektora; w sprawozdaniu wizytator pisał, że szkoła tutejsza jest pierwszą w okręgu pod względem administracyjnym i naukowym.

Z roku na rok podwaja się liczba uczniów, powiększa się liczba oddziałów i coraz liczniejsze staje się grono pedagogiczne. Pierwsze kierunki zawodowe, w których kształcono młodzież to:

 • krawiec
 • stolarz
 • ślusarz-mechanik

Stopniowo powiększa się zakres propozycji kierunków kształcenia. W roku szkolnym 1950/51reorganizacja szkolnictwa zawodowego, wskutek czego Średnia Szkoła Zawodowa ulega częściowej likwidacji: z 3-letniej powstaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Jednak już w następnym roku szkoła otrzymuje nowa nazwę: Zasadnicza Szkoła Metalowa, oraz nowy kierunek: ślusarz maszyn rolniczych.

 

 

Uczniowie szkoły zawodowej - 1 maja 1952 r.


 

W styczniu 1952 roku rozpoczęto budowę warsztatów mechanicznych, w których podjęto naukę 7 września 1954 roku i kontynuuje do dziś.

Szkoła oprócz kształcenia zawodowego zajmuje się także organizacją czasu wolnego uczniów, pani Kość prowadzi zespół taneczny i teatralny, oraz zajęcia świetlicowe. Już wówczas działa szkolne koło sportowe, które święci triumfy również obecnie.

Duże zmiany wprowadził rok szkolny 1954/55. Wprowadzono nowe kierunki kształcenia: mechanik traktorzysta, a nazwa szkoły ponownie została zmieniona na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Nieuleczalna choroba staje się przyczyną śmierci dyrektora Szmidta, który umiera 6 kwietnia 1956 roku. Stanowisko dyrektora na krótko obejmuje pan Ignacy Biss, a następnie pan J. Cichy, pan J. Motyka [od 1.09.1959], pan I. Oleczczuk [od 09.1961], pan Z. Bujnowski [od 009. 1968], pan T. Korkosz [od 24. 04. 1974]

W lipcu 1955roku, przy ulicy Żwirki i Wigury rozpoczęto budowę budynku internatu dla szkoły, który oddano do użytku we wrześniu 1959 roku. Do dnia dzisiejszego jest to siedziba szkoły mieszcząca sale wykładowe i mieszkania dla nauczycieli.

Od 1 grudnia 1958 szkoła składa propozycję pracującym, wówczas otwarto pierwszą klasę Dokształcające Szkoły Zawodowej dla dorosłych. Natomiast w roku 1962 po raz pierwszy rozpoczęły naukę dwie klasy o specjalności sprzedawca sklepowy. W roku szkolnym 1962/63 w 18 oddziałach uczy się 723 uczniów, pracuje 31 nauczycieli. Wtedy właśnie zorganizowano jedną klasę 3-letniego technikum mechanicznego dla absolwentów szkól przysposobienia rolniczego. Technikum 5-letnie przybywa szkole od1 września 1964roku, zaś w roku szkolnym 1966/67 utworzono pierwszą klasę 3-letniego Technikum Mechanicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

10 października 1970 roku szkoła obchodziła srebrny jubileusz i z tej okazji otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W tym też roku władze powiatu zapewniły, że w 1973 roku rozpocznie się budowa nowej szkoły, potem datę tę przesunięto na 1975 rok, jednak planów tych do chwili obecnej nie zrealizowano.

W 1972 roku zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr1. Dnia 21 listopada 1976 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jarosława Dąbrowskiego. Od 1 września 1982 do 31 sierpnia 2002 roku stanowisko dyrektora piastuje pan Józef Kraśnienko.

W dniu 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora objął pan Bolesław Pilipiec, jednocześnie uległa zmianie nazwa szkoły która obecnie brzmi: Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego.

Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest Pan Janusz Joniec.

Tekst opracowała: Beata Pawłucka