HISTORIA SZKOŁY

Powstanie szkoły łączy się z bardo trudnym okresem lat 1945-46. Ministerstwo oświaty spoczywało wówczas w rękach pana Wycecha. Szefem Departamentu Szkół Zawodowych w Kuratorium Okręgu Szkół Lubelskich był inż. Szrot. Powstawały wtedy Szkoły Dokształcające Zawodowe, które miały kształcić młodzież robotniczą i chłopską do 18 roku życia. Jedną z takich szkół była Szkoła Dokształcająca Zawodowa w Tomaszowie Lubelskim, dzisiejszy Zespół Szkół Mechanicznych im. Jarosława Dąbrowskiego.

 

 


Uczennice podczas pochodu pierwszomajowego - 1948 r.Oficjalnie zaczęła istnieć 31 stycznia 1946 roku - z chwilą mianowania przez Kuratora Okręgu Szkół Lubelskich pana Józefa Szmidta na kierownika szkoły. Naukę rozpoczęto 1 marca 1946 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury - obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych. Pierwszymi nauczycielami byli:

  • Pan Franciszek Bartłomowicz - nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących
  • Pani Zenobia Smołowa - nauczycielka przedmiotów zawodowych
  • Ksiądz Czesław Kosmala - nauczyciel religii.

 

W następnym roku szkolnym ilość młodzieży podwoiła się ( 3 odziały - 80 osób ), przybyło kilku nauczycieli i poważnym utrudnieniem stał się brak własnego budynku szkolnego, pracownicy szkoły prowadzą walkę o odpowiednią siedzibę. Ostatecznie w lutym 1947 roku przydzielono szkole lokal o pięciu izbach przy ulicy Mickiewicz 2. W marcu tegoż roku szkoła zostaje przemianowana na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową.

W roku szkolnym 1948/49 dyrekcja przenosi naukę do państwowego Gimnazjum, a w budynku przy Mickiewicza pozostaje kancelaria i pracownia krawiecka. Pierwsza wizytacja szkoły dokonana przez Pana Zienkiewicza w marcu 1949 zakończyła się uznaniem dla grona nauczycielskiego i dyrektora; w sprawozdaniu wizytator pisał, że szkoła tutejsza jest pierwszą w okręgu pod względem administracyjnym i naukowym.

Z roku na rok podwaja się liczba uczniów, powiększa się liczba oddziałów i coraz liczniejsze staje się grono pedagogiczne. Pierwsze kierunki zawodowe, w których kształcono młodzież to:

  • krawiec
  • stolarz
  • ślusarz-mechanik

Stopniowo powiększa się zakres propozycji kierunków kształcenia. W roku szkolnym 1950/51reorganizacja szkolnictwa zawodowego, wskutek czego Średnia Szkoła Zawodowa ulega częściowej likwidacji: z 3-letniej powstaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Jednak już w następnym roku szkoła otrzymuje nowa nazwę: Zasadnicza Szkoła Metalowa, oraz nowy kierunek: ślusarz maszyn rolniczych.

 

 

Uczniowie szkoły zawodowej - 1 maja 1952 r.


 

W styczniu 1952 roku rozpoczęto budowę warsztatów mechanicznych, w których podjęto naukę 7 września 1954 roku i kontynuuje do dziś.

Szkoła oprócz kształcenia zawodowego zajmuje się także organizacją czasu wolnego uczniów, pani Kość prowadzi zespół taneczny i teatralny, oraz zajęcia świetlicowe. Już wówczas działa szkolne koło sportowe, które święci triumfy również obecnie.

Duże zmiany wprowadził rok szkolny 1954/55. Wprowadzono nowe kierunki kształcenia: mechanik traktorzysta, a nazwa szkoły ponownie została zmieniona na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa. Nieuleczalna choroba staje się przyczyną śmierci dyrektora Szmidta, który umiera 6 kwietnia 1956 roku. Stanowisko dyrektora na krótko obejmuje pan Ignacy Biss, a następnie pan J. Cichy, pan J. Motyka [od 1.09.1959], pan I. Oleczczuk [od 09.1961], pan Z. Bujnowski [od 009. 1968], pan T. Korkosz [od 24. 04. 1974]

W lipcu 1955roku, przy ulicy Żwirki i Wigury rozpoczęto budowę budynku internatu dla szkoły, który oddano do użytku we wrześniu 1959 roku. Do dnia dzisiejszego jest to siedziba szkoły mieszcząca sale wykładowe i mieszkania dla nauczycieli.

Od 1 grudnia 1958 szkoła składa propozycję pracującym, wówczas otwarto pierwszą klasę Dokształcające Szkoły Zawodowej dla dorosłych. Natomiast w roku 1962 po raz pierwszy rozpoczęły naukę dwie klasy o specjalności sprzedawca sklepowy. W roku szkolnym 1962/63 w 18 oddziałach uczy się 723 uczniów, pracuje 31 nauczycieli. Wtedy właśnie zorganizowano jedną klasę 3-letniego technikum mechanicznego dla absolwentów szkól przysposobienia rolniczego. Technikum 5-letnie przybywa szkole od1 września 1964roku, zaś w roku szkolnym 1966/67 utworzono pierwszą klasę 3-letniego Technikum Mechanicznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

10 października 1970 roku szkoła obchodziła srebrny jubileusz i z tej okazji otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W tym też roku władze powiatu zapewniły, że w 1973 roku rozpocznie się budowa nowej szkoły, potem datę tę przesunięto na 1975 rok, jednak planów tych do chwili obecnej nie zrealizowano.

W 1972 roku zmieniono nazwę szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr1. Dnia 21 listopada 1976 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Jarosława Dąbrowskiego. Od 1 września 1982 do 31 sierpnia 2002 roku stanowisko dyrektora piastuje pan Józef Kraśnienko.

W dniu 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora objął pan Bolesław Pilipiec, jednocześnie uległa zmianie nazwa szkoły która obecnie brzmi: Zespół Szkół Nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego.

Od 1 września 2007 roku dyrektorem szkoły jest Pan Janusz Joniec.

Tekst opracowała: Beata Pawłucka